Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai
(1.1.1.1./19/A/102)

2020.-2023.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Iepriekšējie testa stendu energoefektivitātes monitoringa projekti

2017.-2020. "Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos" (1.1.1.1/16/A/192)

ESF
2015.-2017. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas iniciatīva ESF
2013.-2015. "Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistemātisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām"
(2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)
ESF
2011.-2013. "ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi"
(2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041)
ERAF