Uz sākumu

Risinājumu gNEĒ izpēte reālos klimata apstākļos (2017.-2020.)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/192
"Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos"


Testa stendu energoefektivitātes monitoringa projekts (2011.-2017.)

2011.-2013. 2013.-2015. 2015.-2017.
ERAF ESF ESF
. ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi
(2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041)
. Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistemātisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām
(2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)
. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas iniciatīva